Neučasť dieťaťa na stravovaní je potrebné nahlásiť DEŇ VOPRED !

V nutonom prípade  ( náhle ochorenie ) je možné odhlásiť dieťa do 7,15 hod. príslušného dňa. na tel.č. 031/5625063.

za pochopenie ďakuje ved.ŠJ pri MŠ Kvetoslavov 
Stravné sa uhrádza mesačne VOPRED  na účet Školskej jedálne ( ŠJ)  pri MŠ Kvetoslavov do 15. dňa aktuálneho mesiaca v ktorom ste obdržali poštovú poukážku.
Poštové poukážky vydáva vedúca ŠJ.
 
 

Materská škola Hviezdoslavov  - stravníci do 6 rokov - s úhradou režijných nákladov:

Desiata...............................0,30 €

Obed...................................0,72 €

Olovrant..............................0,25 €

Režijné náklady....................0,50 €

                                                                                           Spolu................................1,77 €   ( + 0,80€ réžia - dopláca OÚ Hviezdoslavov)

* od januára bude štát prispievať na deň za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  1,20€.

 Nové poštové poukážky vydá vedúca pre tieto deti až mesiaci január. Zákonný zástupca bude od januára 2019 uhrádzať pri celodennej dochádzke iba rozdiel -  t.j. 0,07€ na deň a 0,50€ réžiu (t.j.spolu 0,57 € /deň)

KONTAKT:

 

vedúca ŠJ pri MŠ Kvetoslavov:

Bc. Margita Hellerová

tel.: 031/5625053

mobil 0907/985 381

 

https://www.kvetoslavovjedalen.estranky.sk/