Neučasť dieťaťa na stravovaní je potrebné nahlásiť DEŇ VOPRED !

V nutonom prípade  ( náhle ochorenie ) je možné odhlásiť dieťa do 7,15 hod. príslušného dňa. na tel.č. 031/5625063.

za pochopenie ďakuje ved.ŠJ pri MŠ Kvetoslavov 
Stravné sa uhrádza mesačne VOPRED  na účet Školskej jedálne ( ŠJ)  pri MŠ Kvetoslavov do 15. dňa aktuálneho mesiaca v ktorom ste obdržali poštovú poukážku.
Poštové poukážky vydáva vedúca ŠJ.
 
 

Materská škola Hviezdoslavov  - stravníci do 6 rokov - s úhradou režijných nákladov:

Desiata...............................0,30 €

Obed...................................0,72 €

Olovrant..............................0,25 €

Režijné náklady....................0,50 €

                                                                                           Spolu................................1,77 €   ( + 0,80€ réžia - dopláca OÚ Hviezdoslavov)

 

Info od vedúcej Šk.jedálne pri MŠ Kvetoslavov : 
 
 

Prvým januárom 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č.544/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá rieši poskytovanie dotácií štátu pre deti v materských školách / od 01.01.2019 posledný ročník – predškoláci/ a žiakov základných škôl /od 01.09.2019/

 

Od 01.01.2019 môže zriaďovateľ požiadať o dotáciu vo výške 1,20 € na obed a doplnkové jedlo /desiata, olovrant/ na každého predškoláka, ktorý navštevuje materskú školu.

 

V súvislosti s uvedenými novinkami v poskytovaní dotácie na stravovanie predškolákov, žiadam rodičov o serióznosť a zodpovednosť v prístupe k stravovaniu svojich detí a k disciplinovanosti v prihlasovaní a odhlasovaní detí zo stravy. Dotácia na stravu sa totiž bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacom procese.

 

Ak dieťa nebude prítomné v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy , dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť, tým pádom 1,20 € zaplatí zákonný zástupca dieťaťa!!

Poplatok, ktorý uhrádza rodič za dieťa v MŠ Hviezdoslavov pokrýva iba časť nákladov za celodennú stravnú jednotku. Jej celková hodnota je 2,57 €. Rodič z toho uhrádza 1,77 € (stravné-za nákup potravín 1,27 €, režia 0,50 € podľa platného VZN obce Hviezdoslavov). Dotácia štátu 1,20€ pokryje časť sumy za nákup potravín. Zvyšnú sumu za nákup potravín 0,07€ a režijné náklady 0,50€ (spolu 0,57€/deň- MŠ Hviezdoslavov) platí rodič.

 

KONTAKT:

 

vedúca ŠJ pri MŠ Kvetoslavov:

Bc. Margita Hellerová

tel.: 031/5625053

mobil 0907/985 381

 

https://www.kvetoslavovjedalen.estranky.sk/