Materská škola Hviezdoslavov 51

Materská škola  sa nachádza v obci Hviezdoslavov v tichej lokalite budove rodinného  domu v blízkosti Obecného úradu, kultúrneho domu a tesne vedľa verejného viacúčelového športového ihriska. Disponuje s dostatočne veľkým členitým školským dvorom, ktorý je zatrávnený. Na dvore sú preliezky , hojdačky, pieskovisko , posed, lavičky a množstvo stromov. Školský dvor je bezpečne oplotený . Materská škola má dve triedy a navštevuje ju spolu 37 detí. Stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ Kvetoslavov a je denne 2x dovážaná prevádzkovým zamestnancom MŠ. 

 
 

Výchova a vzdelávanie v MŠ prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre pred primárne vzdelávanie , ktorý je východiskom pre Školský vzdelávací program – „ZVEDAVÉ HVIEZDIČKY“ 

 

Počas celého školského roka plánujeme rôzne aktivity a akcie. Na ich príprave sa podieľa celý kolektív materskej školy. Snažíme sa v deťoch vyvolať radosť z tvorivej aktivity, upevňovať vzájomnú interakciu rodič – dieťa – učiteľ. Kladieme dôraz na aktivitu dieťaťa, podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť a tvorivosť. 

MŠ je zapojená  napr. do projektov: 

**Školské ovocie

** Zdravé oči v škôlke 

** Triedime odpad

** Dajme spolu Gól ( SFZ)