VZN

 
Čia stočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza mesačne podľa VZN obce 2/2016.
Mesačný poplatok je 25,-€ / dieťa a je splatný do 10,dňa v aktuálnom mesiaci na účet obce. 
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1932 2122
Do poznámky uveďte prosím meno a priezvisko Vášho dieťaťa. 
Ostatné podrobnosti (kt.deti neplatia a pod.) nájdete vo vyššie uvedenom dokumente.
 
Zákonný zástupca dieťaťa neplatí za dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej dochádzky, t.j. ktoré k 31.8. dovŕšilo 6 rokov veku
* za dieťa s OŠD
*za dieťa, ktoré je umiestnené v MŠ rozhodnutím súdu
 
 
 
 

 

odsúhlasené na RZ 5.9.2018 

fond ZRŠ - 40€/ šk.rok

čistiace - 10€/ šk.rok

jablká - 2€/ šk rok

platí sa na pol roka alebo rok p. pokladníčke ZRŠ (viac info na nástenke v budove MŠ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- angličtina - platí sa u lektorky po hodine ( 17€ /10 hod.)

- zumba / 10€ / mesiac - v hotovosti p. lektorke po hodine 

- športový - jesenný a jarný turnus (každý 10 hodín) - 25€ / platí sa na účet Gooal academy