VZN

 
Čia stočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza podľa VZN obce 2/2016.
Mesačný poplatok je 25,-€ / dieťa a je splatný do 10,dňa v aktuálnom mesiaci na účet obce. 
Do poznámky uveďte prosím meno a priezvisko Vášho dieťaťa. 
Ostatné podrobnosti (kt.deti neplatia a pod.) nájdete vo vyššie uvedenom dokumente.
 
 
 
Stravné sa uhrádza mesačne VOPRED  na účet Školskej jedálne ( ŠJ)  pri MŠ Kvetoslavov do 15. dňa aktuálneho mesiaca v ktorom ste obdržali poštovú poukážku.
Poštové poukážky vydáva vedúca ŠJ.
 
 

Materská škola Hviezdoslavov  - stravníci do 6 rokov - s úhradou režijných nákladov:

Desiata...............................0,30 €

Obed...................................0,72 €

Olovrant..............................0,25 €

Režijné náklady....................0,50 €

                                                                                           Spolu................................1,77 €   ( + 0,80€ réžia - dopláca OÚ Hviezdoslavov)

 

 

odsúhlasené na RZ 5.9.2018 

fond ZRŠ - 40€/ šk.rok

čistiace - 10€/ šk.rok

jablká - 2€/ šk rok

platí sa na pol roka alebo rok p. pokladníčke ZRŠ (viac info na nástenke v budove MŠ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- angličtina - platí sa u lektorky po hodine ( 17€ /10 hod.)

- zumba / 8€ / mesiac - na účet lektorke

- športový - jesenný a jarný turnus (každý 10 hodín) - 25€ / platí sa na účet Gooal academy